Centrum Bieszczad

REGULAMIN Centrum Bieszczad Lutowiska

 

REGULAMIN Centrum Bieszczad Lutowiska

Będziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu.

Par. 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, odpowiedzialności oraz zasad przebywania na terenie Centrum Bieszczad i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Centrum Bieszczad.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Centrum Bieszczad Lutowiska.
 3. Regulamin dostępny jest do wglądu w obiekcie lub w internecie.
 4. Opiekunem Gości jest manager Centrum Bieszczad – tel. 737 303 327.

 

 Par. 2 CZAS POBYTU

 1. Pokoje wynajmowane są na doby hotelowe..
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej,Centrum Bieszczad nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową oraz za doby następne trwające do końca ustalonego wcześniej pobytu.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Centrum Bieszczad Lutowiska uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę dostępności pokoi.

Par. 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa uzupełnienie oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość Centrum Bieszczad Lutowiska nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.
 3. Centrum Bieszczad Lutowiska może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył regulamin obiektu, wyrządził szkodę któremuś z Gości lub pracownikowi obiektu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Centrum Bieszczad Lutowiska.
 4. Osoby niezameldowane w resorcie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 07.00 do godziny 22.00.

Par. 4 USŁUGI DODATKOWE

 

 1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących  jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do managera – tel. 737 303 327, co  umożliwi nam niezwłoczną reakcję i poprawę standardu świadczonych usług.
 2. Obiekt zapewnia:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, z wyłączeniem sytuacji, gdy ich udzielenie wynika z obowiązku nałożonego prawem;
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
 3. Na życzenie Gościa, w ramach świadczonej usługi, obiekt może:
  • udzielić informacji związanych z pobytem i podróżą,
 4. Goście mogą bez dodatkowych opłat korzystać z parkingu.

Jeśli nie wyłączono powyższych postanowień regulaminu w sposób szczególny, komunikując uprzednio Gościom  ten fakt.

Par. 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie obiektu dzieci w wieku poniżej 12 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość Centrum Bieszczad Lutowiska ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Centrum Bieszczad Lutowiska ma prawo do obciążenia gościa za wyrządzone szkody
  wg. cennika (Załącznik nr 1). Gość powinien zawiadomić managera o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Niezależnie od cennika wyposażenia, obiekt ma prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od zakresu prac koniecznych do usunięcia uszkodzenia wg cennika szkód
  i prac dodatkowych .
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.

Par. 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 1. Centrum Bieszczad Lutowiska nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
 2. Odpowiedzialność obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia wartościowych rzeczy, w tym pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest wyłączona. Obiekt nie świadczy usług depozytowych.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do najemcy pokoju w Centrum Bieszczad Lutowiska

 

Par. 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH W OBIEKCIE

 

Rzeczy pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt tylko, jeżeli Gość złoży dyspozycję co do odesłania rzeczy pozostawionych.

W przeciwnym przypadku, obiekt przechowa te przedmioty przez okres jednego miesiąca celem umożliwienia ich osobistego odbioru, a po upływie tego okresu przedmioty te zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych zgodnie z obowiązującym prawem. Ze względu na swoje właściwości art. spożywcze oraz inne rzeczy z terminem ważności przeznaczone do użytku będą niezwłocznie usuwane.

Par. 8 CISZA NOCNA

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

Par. 9 REKLAMACJE

 1. Gość ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

Wszelkie reklamacje przyjmuje manager.

 1. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

Par. 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz korzystania z papierosów elektronicznych. Zainstalowana optyczna czujka dymu reagująca na dym tytoniowy oraz dym powstały z papierosów elektronicznych. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zakazów obiekt zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty w wysokości 500 zł za każde naruszenie oraz zwrot kosztów poniesionych przez służby Państwowej Straży Pożarnej i Policji.  
 2. Obiekt nie akceptuje obecności zwierząt.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. Do prawidłowego wystawienia faktury oraz dokumentu potwierdzającego wpłatę zaliczki w momencie rezerwacji należy podać pełne dane nabywcy niezbędne do prawidłowego wystawia faktury tj. imię i nazwisko lub nazwę nabywcy, pełny adres oraz NIP (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). Po wystawieniu faktury zmiana jej treści dopuszczalna jest tylko w sytuacjach dopuszczalnej korekty.
 5. Wszystkie vouchery mają określony termin ważności. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz obiektu, dotyczy to również sytuacji, gdy voucher nie zostanie zrealizowany w okresie ważności.
 6. Opłata klimatyczna jest wliczona w koszt pobytu.
 7. Pakiety pobytowe są bezzwrotne, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie któregokolwiek z elementów pakietu nie powoduje zmniejszenia jego wartości.

Osoba rezerwująca nocleg poprzez niniejszy formularz wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu organizacji noclegu oraz akceptuje warunki anulacji i płatności za rezerwację.

       Centrum Bieszczad Noclegi Lutowiska